Over ons

Ontstaan
Op 6 februari 1979 kwamen 11 bewoners van de van Speykstraat bij elkaar om hun ontevredenheid te uiten over de tv-ontvangst, de riolering, de recreatiemogelijkheden etc., alsmede hun angst dat de voorgenomen nieuwbouw (Redebuurt) afbreuk zou doen aan het besloten en dorpse karakter van de wijk. 

Zij bundelden hun krachten en vormden de initiatiefgroep tot het oprichten van de Buurtgroep Capelle-West. Als snel werden diverse werkgroepen opgericht, waarvan de werkgroep Jeugd en Jongeren en de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu tot op de dag van vandaag nog talloze activiteiten ontwikkelen. 

Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester. De overige bestuursleden zijn vertegenwoordigers uit de verschillende werkgroepen. Maandelijks komt het bestuur bij elkaar voor een vergadering waarin de lopende zaken worden behandeld. Ook worden tijdens deze vergaderingen de nieuwe zaken opgepakt en plannen besproken om nieuwe activiteiten te realiseren voor de bewoners van Capelle – West.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Voorzitter:  Hans Schenk, Doormanstraat 10, 2901 AJ, tel: 010 – 450 3667
Penningmeester: Joop Dorst, Jan van Kanrede 57, 2901 TA, tel: 010 – 451 7644
Secretaris: Vacature  

Doelstelling
In de statuten van de BCW wordt over de doelstelling het volgende vermeld:

 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in Capelle aan den IJssel-West.
 2. De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door:
  a. het initieren van activiteiten, dan wel het ondersteunen van initiatieven door derden, die passen binnen de doelstelling van de stichting;
  b. het werken aan de realisatie van de doelstelling van de stichting, ingeval dat mogelijk of wenselijk is, in overleg met betreffende bewoners en organisaties, groeperingen en overheidsinstanties;
  c. het vinden, eventueel verwerven, van ruimten voor een en ander en het instand houden, beheren en exploiteren van die ruimten;
  d. het organiseren en/of ondersteunen van acties op het gebied van met name het wonen, welzijn, beheer van de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, sport en recreatie;
  e. alle wettige middelen, welke voor het bereiken van het doel der stichting wenselijk kunnen zijn.
 3. De stichting beoogt niet het behalen van winst. Bij het streven naar het doel van de stichting worden geen personen geweerd op grond van godsdienstige en/of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele geaardheid, afkomst en politieke opvatting.

Werkgroepen
Het bestuur wordt in zijn taak ondersteund door vijf werkgroepen. Deze hebben ieder een eigen taak en ook een heel eigen gebied, waarop zij zich concentreren. Ook deze werkgroepen hebben een voorzitter, secretaris en penningmeester en vergaderen eenmaal per maand. Uitzondering op het voorafgaande is de Buurtkrant. De verschillende werkgroepen zijn: Beheer Ruimtelijke Ordening en Milieu (BROM), Buurtkrant, Activiteiten (voorheen Jeugd en Jongeren (J&J)), Zomerkamp en Speelweek. 

Buurtcentrum
Vrijwel alle activiteiten van de BCW vinden plaats in of rond het buurtcentrum. Het buurtcentrum aan de Willem Barentszstraat 3 deelt de BCW met de Buiten Schoolse Opvang van de stichting IJsselkids.In dit gebouw heeft de BCW de beschikking over een aantal zalen en een grote activiteitenzaal. Deze zalen zijn tegen een vergoeding te huur voor vrijwilligers en mensen die beroepsmatig activiteiten ontplooien. Voor uitgebreide informatie verwijs ik u naar de aparte Buurtcentrum pagina.

Vrijwilligers
Na het lezen van bovenstaande informatie bent u misschien enthousiast geworden voor activiteiten van de BCW of misschien heeft u wel zin om ons te ondersteunen als vrijwilliger. U zult begrijpen, al deze activiteiten zijn alleen mogelijk met de hulp van vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Wij kunnen u een plaats bieden binnen een enthousiaste groep mensen, verschillende werkzaamheden, vaste taken of steeds wisselende. Kortom er is altijd iets te vinden waarin u zich prettig voelt.

U kunt uiteraard ook terecht voor meer informatie in de gratis buurtkrant  of e-mailen naar info@buurtgroepcapellewest.nl.

Natuurlijk kunt u ook altijd een van onze vrijwilligers aanspreken.