Over ons

Ontstaan
Op 6 februari 1979 kwamen 11 bewoners van de van Speykstraat bij elkaar om hun ontevredenheid te uiten over de tv-ontvangst, de riolering, de recreatiemogelijkheden etc., alsmede hun angst dat de voorgenomen nieuwbouw (Redebuurt) afbreuk zou doen aan het besloten en dorpse karakter van de wijk. 

Zij bundelden hun krachten en vormden de initiatiefgroep tot het oprichten van de Buurtgroep Capelle-West. Als snel werden diverse werkgroepen opgericht, waarvan de werkgroep Jeugd en Jongeren en de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu tot op de dag van vandaag nog talloze activiteiten ontwikkelen. 

Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester. De overige bestuursleden zijn vertegenwoordigers uit de verschillende werkgroepen. Maandelijks komt het bestuur bij elkaar voor een vergadering waarin de lopende zaken worden behandeld. Ook worden tijdens deze vergaderingen de nieuwe zaken opgepakt en plannen besproken om nieuwe activiteiten te realiseren voor de bewoners van Capelle – West.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Voorzitter:  Hans Schenk, Doormanstraat 10, 2901 AJ, tel: 010 – 450 3667
Penningmeester: Joop Dorst, Jan van Kanrede 57, 2901 TA, tel: 010 – 451 7644
Secretaris: Vacature  

Doelstelling
In de statuten van de BCW wordt over de doelstelling het volgende vermeld:

 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in Capelle aan den IJssel-West.
 2. De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door:
  a. het initieren van activiteiten, dan wel het ondersteunen van initiatieven door derden, die passen binnen de doelstelling van de stichting;
  b. het werken aan de realisatie van de doelstelling van de stichting, ingeval dat mogelijk of wenselijk is, in overleg met betreffende bewoners en organisaties, groeperingen en overheidsinstanties;
  c. het vinden, eventueel verwerven, van ruimten voor een en ander en het instand houden, beheren en exploiteren van die ruimten;
  d. het organiseren en/of ondersteunen van acties op het gebied van met name het wonen, welzijn, beheer van de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, sport en recreatie;
  e. alle wettige middelen, welke voor het bereiken van het doel der stichting wenselijk kunnen zijn.
 3. De stichting beoogt niet het behalen van winst. Bij het streven naar het doel van de stichting worden geen personen geweerd op grond van godsdienstige en/of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele geaardheid, afkomst en politieke opvatting.

Werkgroepen
Het bestuur wordt in zijn taak ondersteund door vijf werkgroepen. Deze hebben ieder een eigen taak en ook een heel eigen gebied, waarop zij zich concentreren. Ook deze werkgroepen hebben een voorzitter, secretaris en penningmeester en vergaderen eenmaal per maand. Uitzondering op het voorafgaande is de Buurtkrant. De verschillende werkgroepen zijn: Beheer Ruimtelijke Ordening en Milieu (BROM), Buurtkrant, Activiteiten (voorheen Jeugd en Jongeren (J&J)), Zomerkamp en Speelweek. 

 • Beheer Ruimtelijke Ordening en Mileu
 • Buurtkrant
 • Activiteiten
 • Zomerkamp
 • Speelweek

Werkgroep: Beheer Ruimtelijke Ordening en Milieu (BROM)
Deze werkgroep wordt ook wel kortweg BROM genoemd en houdt zich bezig met de bebouwde en onbebouwde omgeving van Capelle West. Zij streven dus naar een goed beheer van de wijk op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, wijkveiligheid, onderhoud (en behoud) van openbaar groen, bestrating, recreatie enzovoorts.

Werkgroep – voorzitter: Hans Schenk, Doormanstraat 10, 2901 AJ, telefoon: 010 – 4503667

Werkgroep: Buurtkrant
Om alle bewoners van Capelle – West op de hoogte te houden van de activiteiten van de buurtgroep, wordt er tweemaandelijks een buurtkrant uitgegeven. Deze buurtkrant wordt huis-aan-huis verspreid en is voor de wijkbewoners gratis. In de buurtkrant worden de verschillende activiteiten beschreven: algemene informatie, programmering van de activiteiten, interviews met ‘bekende’ wijkbewoners etc. Voor uitgebreide informatie verwijs ik u naar de aparte buurtkrant pagina. 

Werkgroep Redactie: Jan-Joop Dorleijn/Iet Oostlander

Werkgroep: Activiteiten (voorheen Jeugd en Jongeren (J&J))
Deze werkgroep stimuleert, begeleidt en biedt sociaal-culturele activiteiten aan. Te denken valt hierbij aan: een woensdagmiddagclub voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar waar geknutseld kan worden onder leiding van de buurtgroep. Ook organiseert Jeugd en Jongeren als vaste activiteiten: meidenwerk De Giegelmeiden, badminton, bingo, kookles voor zowel kinderen als mannen. Daarnaast zijn er speciale thema’s die door deze werkgroep worden geregeld: Koningsdag, kindervakantiewerk, kerstfeest, sinterklaas en paaseieren zoeken. Tot het kindervakantiewerk behoren de verschillende activiteiten die georganiseerd worden in de kindervakanties. Twee van die activiteiten zijn zeer grote projecten: het zomerkamp en de speelweek. 

Werkgroep – voorzitter:  Lindsey van der Stel

Sub-werkgroep Activiteiten (vh J&J): Zomerkamp
De eerste week van de zomerschoolvakantie trekt een groep vrijwilligers met ongeveer 40 kinderen van 7 t/m 12 jaar erop uit. Zij logeren in een kamphuis in een mooie bosrijke omgeving. De week is gevuld met sport, spel en vooral veel gezelligheid.

Coordinator Zomerkamp:  Danielle Jongeneel

Sub-werkgroep Activiteiten (vh J&J): Speelweek 
Deze activiteit wordt altijd de laatste week van de zomerschoolvakantie gehouden. Tweehonderdvijftig kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen deelnemen aan een dagprogramma. De volwassenen sluiten aan in het avondprogramma. Om te kunnen deelnemen moeten de deelnemers zich van tevoren inschrijven. Zij ontvangen dan een T-Shirt. Op vertoon van dit T-shirt kunnen zij meedoen aan de spelen en de bouw van het huttendorp. Ook krijgen de kinderen enkele bekers limonade en een lunch aangeboden. De organisatie van dit enorme spektakel is ook weer in handen van vrijwilligers.

Diverse coordinatroren voor het dag –  en avond programma en onderdelen daarvan   

Buurtcentrum
Vrijwel alle activiteiten van de BCW vinden plaats in of rond het buurtcentrum. Het buurtcentrum aan de Willem Barentszstraat 3 deelt de BCW met de Buiten Schoolse Opvang van de stichting IJsselkids.In dit gebouw heeft de BCW de beschikking over een aantal zalen en een grote activiteitenzaal. Deze zalen zijn tegen een vergoeding te huur voor vrijwilligers en mensen die beroepsmatig activiteiten ontplooien. Voor uitgebreide informatie verwijs ik u naar de aparte Buurtcentrum pagina.

Vrijwilligers
Na het lezen van bovenstaande informatie bent u misschien enthousiast geworden voor activiteiten van de BCW of misschien heeft u wel zin om ons te ondersteunen als vrijwilliger. U zult begrijpen, al deze activiteiten zijn alleen mogelijk met de hulp van vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Wij kunnen u een plaats bieden binnen een enthousiaste groep mensen, verschillende werkzaamheden, vaste taken of steeds wisselende. Kortom er is altijd iets te vinden waarin u zich prettig voelt.

U kunt uiteraard ook terecht voor meer informatie in de gratis buurtkrant  of e-mailen naar info@buurtgroepcapellewest.nl.

Natuurlijk kunt u ook altijd een van onze vrijwilligers aanspreken.